حذف css و js های بلااستفاده (Unused) با استفاده از GTmetrix

حذف css و js های بلااستفاده (Unused) با استفاده از GTmetrix

حذف css و js های بلااستفاده (Unused) با استفاده از GTmetrix

 

 

https://gtmetrix.com/reduce-unused-css.html