الگوریتم E-A-T گوگل چیست و چطور کیفیت سایت را ارزیابی میکند؟

الگوریتم E-A-T گوگل چیست و چطور کیفیت سایت را ارزیابی میکند؟

 

 

 

https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf